Cấu trúc thị trường forex

November 21, 2013 10:30 By fx365 group | Tags : edu Các kiến thức cơ bản forex

Forex là một thị trường phi tập trung, bạn không cần phải qua một trung tâm giao dịch 
nào.

  • Cấu trúc thị trường Forex gồm các thành phần cơ bản
  • Hệ thống liên ngân hàng (Interbanks), gồm các ngân hang lớn nhất của thế giới, giao dịch 
  • Trực tiếp với nhau hoặc qua dịch vụ Môi giới điện tử (Electronic Brokering Services), 
  • hoặc Reuters Dealing 3000 Spot Matching.
  • Các ngân hàng nhỏ và vừa
  • Các ECN, Market Maker, các quỹ dự phòng rủi ro
  • Các trader riêng lẻ


Bạn có thể cảm thấy mọi thứ bắt đầu phức tạp, nhưng hãy thong thả, chính nhờ cấu trúc 
vững chắc đó làm cho thị trường Forex trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.