Phân tích kỹ thuật

November 21, 2013 10:30 By fx365 group | Tags : edu Các kiến thức cơ bản forex

Phân tích kỹ thuật là một khuôn khổ mà nhà giao dịch nghiên cứu sự di động của giá.
Lý thuyết này là một người có thể sự di chuyển của giá cả trong lịch sử và xác định điều 
kiện giao dịch hiện tại và biến động giá tiềm năng.

Dấu hiệu chính cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật là, về mặt lý thuyết, tất cả các thông 
tin thị trường được phản ánh qua giá cả. Nếu giá cả phản ánh tất cả thông tin hiện có, vậy 
sự biến động giá là tất cả cái chúng ta cần để thực hiện một giao dịch.
Bây giờ, bạn đã bao giờ nghe câu này ? “ Lịch sử có xu hướng lập lại chính nó”, quen 
thuộc phải không?


Vâng, đó là vấn để cơ bản của phân tích kỹ thuật! Nếu một mức giá thể hiện như một 
mức hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ, nhà giao dịch sẽ chú ý nó và thiết lập giao 
dịch của họ quanh mức giá này.
Phân tích kỹ thuật tìm kiếm những mô hình giống nhau mà đã được hình thành trong quá 
khứ, và sẽ thiết lập ý tưởng giao dịch theo sự biến động của giá diễn ra giống với cách mà 
nó đã hình thành trước đó.


Trong thế giới giao dịch Forex, khi một người náo đó nói phân tích kỹ thuật, điều đầu 
tiên ta nghĩ đến đó là biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vì đó là con đường 
dễ nhất để hình dung thông tin lịch sử!
Bạn có thể tìm tìm thấy thông tin lịch sử giúp bạn xác định xu hướng và mô hình, điều có 
thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt.


Một điều đáng chú ý là do ảnh hưởng của tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ 
thuật, những mô hình giá và tín hiệu chỉ dẫn có xu hướng tự hình thành. Khi ngày càng 
nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các mức giá nhất định, các mô hình biểu đồ, thì nhiều khả 
năng những mô hình này sẽ tự xuất hiện trên thị trường.
Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ quan. Nếu hai nhà giao dịch cùng thiết lập 
chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa họ sẽ cùng có ý 
tưởng về sự biến động của giá.


Điều quan trong là bạn cần hiểu khái niễm phân tích kỹ thuật, từ đó bạn sẽ không bị bối 
rối khi ai đó nói về Fibonacci, Bollinger bands, hoặc Pivot points.